Записване

Записването в “МАРКОНИС” се извършва като обучаваният или негов родител/настойник (за непълнолетните обучавани) посети офиса на училището, попълни и подпише необходимите документи и заплати учебниците и таксата за обучение (цялата или поне една от вноските за целогодишната форма на обучение).

Единственият документ, който се попълва на място в училището при записване на обучаваните, е МОЛБА за обучение до Управителя (типова бланка), която се осигурява от офиса и се попълва и подписва от самия обучаван/курсист или от родителя/настойника (за лица на възраст под 18 год. ) Записването се счита за финализирано след заплащане от страна на клиента на договорената сума/вноска от сумата за обучение и след подпис и печат от страна на Управителя.

*** При корпоративното обучение не се подписва молба (типова бланка), а договор за обучение, условията на който се договарят предварително между страните по договора.

Няма таван на възрастта на обучаваните. Единственото изискване е да са на възраст над пет години и половина.

От създаването на “МАРКОНИС” досега най-младият ученик е бил на 5 год., а най-възрастният на 75. (Рекордите, обаче, винаги могат да бъдат подобрени!!!)

Входящият тест е абсолютно задължителен единствено за НОВИТЕ УЧЕНИЦИ на “МАРКОНИС” с цел определяне на езиковото ниво и компетенции на обучавания/обучаваните.

Входящият тест и определянето на езиковото ниво са БЕЗПЛАТНИ!!!

По принцип няма строго фиксирани срокове за записване.

ЖЕЛАТЕЛНО е записването на деца и ученици за целогодишната форма на обучение да става не по-късно от 15 септември, когато традиционно е началото на всяка нова учебна година за “МАРКОНИС”. (Учебната година завършва на 15 юни!!!)

За курсовете за възрастни, за индивидуалното обучение, за корпоративното обучение и за обучението по български език за чужденци записването може да се осъществи по всяко време на годината непосредствено преди започването на даден курс. Преди това обаче е необходимо да се договорят условията на обучението, които са различни за всеки курс в зависимост от потребностите, целите и сроковете за осъществяване на целите на обучаваните/клиентите.

ЖЕЛАТЕЛНО е преди записването кандидатът да положи пробен тест (БЕЗПЛАТНО!!!), за да бъде установено нивото на владеене на езика.

След определяне на нивото се попълват необходимите документи – (типови бланки) и за двата вида изпити и се заплащат изпитните такси.

Записването за международен изпит става не по-късно от един месец преди предварително обявените дати за дадена изпитна сесия.

Цените на международните изпити се определят от изпитните бордове Cambridge ELA и Pearson и са различни всяка календарна година.

Ценовата листа и сроковете за записване се обявяват на официалните сайтове на изпитните бордове.

Заплащането на изпитната такса и регистрацията за международен изпит НЕ гарантират на кандидата успешно полагане на изпита!!! 

Минималният праг за успешно представяне на който и да било изпит на двата изпитни борда е между 60 и 65%. Кадидати с резултати под 60% не получават сертификати за съответното езиково ниво.

ДА, МОГАТ.

Езиков Център “Марконис” е международно-акредитиран ОТВОРЕН ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТИТЕ на PEARSON за Ботевград и региона и оторизиран ПОДГОТВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТИТЕ на CAMBRIDGE ELА.

Това дава възможност на всички желаещи (не само на учениците на “Марконис”) да полагат желания от тях международен изпит, за да верифицират познанията си и езиковото си ниво (според класификацията на Общата европейската езикова рамка) пред бъдещи работодатели или за да използват международните си сертификати за прием във висши учебни заведения в България и в чужбина.

PRICES

The prices of the different language levels at “Markoni’s” depend on the syllabus number of academic classes for a given level, as well as on the teaching specificity involved in the various language levels.

TO FACILITATE OUR CLIENTS we have developed a flexible scheme of PAYMENT IN INSTALMENTS.

The most common form of payment at “Markoni’s” school has proved to be payment on a monthly basis (MONTHLY INSTALMENTS).

For example the monthly instalment for young learners’ levels, whose number of classes (on yearly basis) is between 100 and 144 academic classes, ranges from 99 to 135 BGN.

For all the other levels the monthly instalment goes up between 5-10 BGN for every next higher level, BUT the NUMBER of CLASSES INCREASES accordingly as well until it becomes almost DOUBLE– for instance 216 academic classes for the preparation for the University of Cambridge First Certificate in English (FCE) (Level B2 – CEFRL) and Certificate in Advanced English (CAE) (Level C1 – CEFRL). And the number of classes for the preparation for the University of Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) reaches 288 academic classes (on yearly basis).

The prices of the most popular MARKONI’S General English Courses for Adults

Traditionally certificate classes (levels B2, C1 и C2 – CEFRL) are given a number of EXTRA CLASSES which are FREE for our clients.

LEVEL 1
3 months and a half
LEVEL 2
3 months and a half
LEVEL 3
3 months and a half
LEVEL 4
3 months and a half
LEVEL 5
3 months and a half
LEVEL 6
3 months and a half
LEVEL 7
3 months and a half
Осмо ниво
LEVEL 8

*The duration of one academic class

  • for young learners and teenagers in the year-round courses is 50 minutes
  • for adults is 45 minutes.

DISCOUNTS

– 20%

for a second family member

– 30%

for a third family member

– 35%

for twins

до – 30%

for corporate clients

– 5%

for the academic year tuition fee paid in full by 15th September

FIRST FREE LESSON

for language instruction in an individual scheme

*Do not hesitate to contact our office assistants for further information.