21.05.2016

нес 53 ученици полагат писмения изпит Pearson, който се провежда в езиков център Markoni`s. Участниците в изпита са от всички езикови нива според Oбщата европейска езикова рамка (A1-С2).

Миналата седмица всички положиха устния изпит. Мнението на акредитираните изпитващи Николай Николов и Гергана Муховска е че, обучаваните са показали много добро владеене на езика. Някои от учениците са им направили много голямо впечатление.

По регламент материалите за изпита се отварят едновременно, а след приключването му, работите се запечатват и в рамките на 24 часа се изпращат за оценка в Обединеното Кралство.
По време на устния изпит, г-н Николов и г-жа Муховска  дават своята оценка. Целият изпит се записва на аудиозапис и в Англия се оценява отново. След това се прави обща оценка. Ако разликата между двете е повече от една точка, има арбитраж. “До арбитраж никога не се е стигало, което единствено може да ни радва”, коментира г-н Николов.

“Използвам случая да пожелая на всички успех, защото изпитите не са леки, особено за нива B2-C2. Сертификатът, придобит от този изпит във високите нива B2-C2 дава право за кандидатстване в много университети по целия свят.”, заяви г-н Николов.