Ioana Metodieva

г-жа Йоанна Методиева

Английски език

Текст на преподавателското представяне.